Användarvillkor

Inledning

Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats, genom att använda den här hemsidan accepterar du dessa villkor i sin helhet. Om du inte håller med dessa villkor eller någon del av dessa villkor, får du inte använda denna webbplats.

Denna webbplats använder cookies. Genom att använda denna webbplats och acceptera dessa villkor, samtycker du till Ma Caves användning av cookies enligt villkoren i Ma Caves integritetspolicy.

Rättigheter att använda Ma Cave

Om inte annat anges, äger Ma Cave de immateriella rättigheterna i webbplatsen och materialet på webbplatsen.

Du kan visa, hämta för cachning, och skriva ut sidor från webbplatsen för eget bruk, med förbehåll för de begränsningar som anges nedan och på annan plats i dessa villkor.

Du får inte:

 • återpublicera material från denna webbplats (inklusive återpublicering på en annan webbplats)
 • sälja eller hyra ut material från hemsidan
 • visa något material från webbplatsen för allmänheten
 • reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på denna webbplats för ett kommersiellt syfte
 • redigera eller på annat sätt modifiera material på webbplatsen, eller
 • distribuera material från denna webbplats utom för innehållet specifikt och uttryckligen gjort tillgängligt för distribution.

Tillåten användning

Du får inte använda denna webbplats på ett sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av tillgänglighet eller tillgängligheten av webbplatsen, eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med någon olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplad till) någon spyware, virus, trojanska hästar, maskar, knapptryckning logger, rootkit eller annan skadlig programvara.

Du får inte göra några systematiska eller automatisk datainsamling verksamheter (inklusive, men icke begränsat till, skrapning, data mining, datautvinning och uppgiftsskörd) på eller i samband med denna webbplats utan Ma CAves skriftliga samtycke.

Du får inte använda denna webbplats för att överföra eller skicka icke begärda kommersiella meddelanden.

Du får inte använda denna webbplats för något ändamål relaterade till marknadsföring utan Ma Caves skriftliga medgivande.

Begränsad åtkomst

Tillgång till vissa delar av denna webbplats är begränsad. Ma Cave förbehåller sig rätten att begränsa tillgången till andra delar av denna webbplats, eller faktiskt hela denna webbplats på Ma Caves egna initiativ.

Om Ma Cave ger dig ett användar-ID och lösenord för att ge dig tillgång till begränsade områden av denna webbplats eller annat innehåll eller tjänster, måste du se till att användar-ID och lösenord är konfidentiellt.

Ma Cave kan avaktivera ditt användar-ID och lösenord på Ma Caves egna initiativ utan förvarning eller förklaring.

Användardata

I dessa villkor, "ditt användardata" betyder material (inklusive, utan begränsning text, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till denna webbplats för något ändamål.

Du beviljar Ma Cave en världsomspännande, oåterkallelig, icke-exklusiv, royalty-fri licens att använda, reproducera, anpassa, publicera, översätta och distribuera ditt användardata i eventuella befintliga eller framtida medier. Du ger också Ma Cave rätten att licensiera dessa rättigheter, och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter.

Ditt användardata får inte vara olagligt, får inte kränka någon tredje parts rättigheter, och får inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder mot dig eller Ma Cave eller en tredje part.

Du får inte ladda upp något innehåll till webbplatsen som är eller har någonsin varit föremål för några hotade eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

Ma Cave förbehåller sig rätten att redigera eller ta bort material som skickats till denna webbplats, eller lagras på Ma Caves servrar, eller publiceras på denna webbplats.

Trots Ma Caves rättigheter enligt dessa villkor i förhållande till användarens innehåll, åtar sig Ma Cave inte att övervaka inlämning av sådant innehåll, eller publicering av sådant innehåll på, denna webbplats.

Inga garantier

Denna webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" utan några utfästelser eller garantier, uttryckliga eller underförstådda. Ma Cave ger inga utfästelser eller garantier i samband med denna webbplats eller den information och material som tillhandahålls på denna webbplats.

Utan att det påverkar allmängiltigheten i ovanstående stycke, garanterar Ma Cave inte att:

 • denna webbplats kommer att vara ständigt tillgänglig, eller finns alls, eller
 • informationen på denna webbplats är fullständig, sann, korrekt eller icke vilseledande.

Ingenting på denna webbplats utgör, eller är tänkt att utgöra råd av något slag.

Ansvarsbegränsning

Ma Cave kommer inte att vara ansvariga gentemot dig i relation till innehållet i, eller användning av, eller på annat sätt i samband med, denna webbplats:

 • i den utsträckning som webbplatsen tillhandahålls avgiftsfritt, för direkta förluster
 • för någon indirekt, speciell eller följdskador, eller
 • för eventuella förluster av affärer, förlust av intäkter, resultat, vinst eller förväntade besparingar, förlust av kontrakt eller affärsförbindelser, förlust av anseende eller goodwill, förlust eller förvanskning av information eller data.

Dessa begränsningar av ansvar gäller även om Ma Cave har uttryckligen informeras om den potentiella förlusten.

Undantag

Ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa en garanti som följer av lag att det skulle vara olagligt att utesluta eller begränsa, och ingenting i denna webbplats ansvarsfriskrivning kommer att utesluta eller begränsa Ma Caves ansvar för något:

 • dödsfall eller personskada orsakad av Ma Caves vårdslöshet;
 • bedrägeri eller bedrägligt vilseledande på någon del av Ma Cave, eller
 • ärende som det skulle vara olagligt för Ma Cave att utesluta eller begränsa, eller att försöka eller syftar till att utesluta eller begränsa dess ansvar.

Rimlighet

Genom att använda denna webbsida, samtycker du till att de undantag och begränsningar av ansvar som anges i denna webbplats ansvarsfriskrivning är rimliga.

Om du inte tror att de är rimliga, ska du inte använda denna webbplats.

Du accepterar att du inte kommer att medföra något krav personligen mot personer bakom Ma Cave i samband med eventuella förluster som du drabbas av i samband med hemsidan.

Har du upptäckt något problem med webbplatsen. Hör av dig till thecellar@macave.se.

 

Facebook logo
© 2024 Macave.se